Πλοήγηση

Επιλογή γλώσσας

Γενικά για τον Κόμβο


Ο Κόμβος Δευτερογενούς Επεξεργασίας (ΚΔΕ) είναι ένα ολοκληρωμένο σύνολο από εργαλεία λογισμικού και ψηφιακό περιεχόμενο (δεδομένα, μεταδεδομένα, επιχειρησιακές πληροφορίες κ.λπ) που επιτρέπει την οργάνωση του ψηφιακού περιεχομένου γύρω από συγκεκριμένες ερευνητικές περιοχές. Μέσα από διαδικασίες πρόσθετης τεκμηρίωσης, τυποποίησης και ομογενοποίησης, επιτυγχάνεται ένα ανώτερο επίπεδο οργάνωσης του διαθέσιμου υλικού, που επιτρέπει την δευτερογενή ανάλυση και επεξεργασία.

Ο ΚΔΕ οργανώνει τα δεδομένα του Αρχείου Ποσοτικών Δεδομένων καθώς και τα ψηφιακά δεδομένα που περιέχονται στη βάση δεδομένων του ΕΚΚΕ, σε θεματικές βάσεις δεδομένων, οι οποίες αφορούν ένα συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο. Εκει συγκεντρώνονται πληροφορίες, δεδομένα και μεταδεδομένα για το συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο τα οποία μετά από δευτερογενή επεξεργασία ολοκληρώνονται σε ένα ενιαίο οργανικό σύνολο. Συγκεκριμένα μια θεματική βάση περιλαμβάνει εκτός από μικροδεδομένα και μακροδεδομένα, επιλεγμένη βιβλιογραφία, επιχειρησιακές πληροφορίες, για έργα, ερευνητικούς φορείς και ερευνητικό δυναμικό, πρόσθετα μεταδεδομένα για την ένταξη των δεδομένων στη συγκυρία παραγωγής τους, ορολογία, οντολογίες για την οργάνωση και τον σχεδιασμό εμπειρικών ερευνών κ.λπ. Το ουσιαστικότερο, ωστόσο, στοιχείο δεν είναι η συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών, αφού αυτές υπάρχουν ήδη σε σημαντικό ποσοστό στο Αρχείο Ποσοτικών Ερευνών καθώς και στη βάση δεδομένων του ΕΚΚΕ αλλά η διασύνδεσή τους και η οργάνωσή τους κατά τρόπο ώστε να αποτελούν ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιεχόμενο, κατάλληλο για δευτερογενή ανάλυση και επεξεργασία, και όχι μια άμορφη συσσώρευση διάσπαρτης πληροφορίας.