Πλοήγηση

Επιλογή γλώσσας

Η εξέλιξη του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Δικτύου


Το εθνικό δίκτυο "So.Da.Net - Ελληνική ερευνητική υποδομή των κοινωνικών επιστημών", υλοποίησε το έργο "Μελέτη Σκοπιμότητας για τη συγκρότηση Εθνικού ερευνητικού δικτύου και τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής CESSDA RI". Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπόνηση αφενός μιας μελέτης σκοπιμότητας, αφετέρου μιας στρατηγικής για τον ανασχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Υποδομής από τη χώρα μας.

Οι ερευνητικές υποδομές που σχεδιάστηκαν στη μελέτη σκοπιμότητας προβλέπεται να υλοποιηθούν μέσω δύο προγραμμάτων, των CESSDA ATTIKH (για τα μέλη του δικτύου της Αττικής) και CESSDA ΕΠΑΕ (για τα μέλη του δικτύου εκτός Αττικής). Τα δύο προγράμματα πρόκειται να αρχίσουν στο τέλος του 2013 και να διαρκέσουν έως το 2015. Η νέα εθνική ερευνητική υποδομή θα απαρτίζεται από έναν Ελληνικό Εθνικό Κόμβο καθώς και από επιμέρους τοπικούς, οι οποίοι θα τον τροφοδοτούν με δεδομένα των κοινωνικών επιστημών. Η νέα εθνική υποδομή έχει ως στόχο την σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Υποδομή των Κοινωνικών Επιστημών CESSDA ERIC (European Research Infrastructure Consortium). Για την επίτευξή του η ερευνητική υποδομή του εθνικού δικτύου οφείλει να είναι εναρμονισμένη με τις προδιαγραφές που έχει θέσει το CESSDA ERIC, ώστε να μπορέσει να αποτελέσει κόμβο της Ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής ERIC, στο προσεχές μέλλον. Ωστόσο και η τρέχουσα Ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή της CESSDA βρίσκεται στο στάδιο μετάβασης σε ERIC. Η σημαντικότερη αλλαγή που πρόκειται να συμβεί σε σχέση με την τεκμηρίωση των ποσοτικών ερευνών, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο, είναι η πλήρης υιοθέτηση του προτύπου μεταδεδομένων Data Documentation Initiative (DDI). Επιπρόσθετα τα μέλη του CESSDA ERIC υποχρεούνται να συνεισφέρουν στην Τράπεζα Ερωτήσεων (Question Bank), στις εναρμονίσεις δεδομένων της CESSDA όπως επίσης και στην διατήρηση και εξέλιξη των όρων του πολύγλωσσου θησαυρού ELSST. Ως προς την θεσμική ένταξη του εθνικού δικτύου στην Ευρωπαϊκή υποδομή CESSDA-ERIC, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υπογραφή εκ μέρους της χώρας του Memorandum of Agreement από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία και επίκειται.