Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) (εποπτεύεται από το Υπουργείο Γεωργίας)

Πρόεδρος: Μαραβέγιας Ναπολέων

Γενικός Διευθυντής: Βυζαντινόπουλος Σπύρος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 12/7/2000

Έδρα: Μαρούσι - Αθήνα   T.K 15125

Οδός: Αιγιαλείας 19 και Χαλεπά

Τηλ.:  6840333  Φαξ:  6846700

E-mail: president@nagref.gr - gendirector@nagref.gr  Webpage:  http://www.ethiage.gr/ - http://www.nagref.gr/

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε)

Διευθυντής: Καλλιανώτης Αργύρης

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 12/7/2000

Έδρα: Νέα Πέραμος - Καβάλα   T.K 64007

Τηλ.:  0594 22691 έως 3  Φαξ:  0594 22222

E-mail: fri@mail.otenet.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Στόχος του ΙΝΑΛΕ είναι η υποστήριξη όλων όσων εμπλέκονται στη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Ειδικότερα το ΙΝΑΛΕ:

- Εκτελεί ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την αλιεία, αλιευτική τεχνολογία, ρύπανση, διαχείριση παράκτιας ζώνης, υδατοκαλλιέργειες, μεταποίηση αλιευμάτων κ.ά., τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εθνικούς πόρους.

- Χορηγεί συμβουλές σε θέματα σχετικά με το υδάτινο περιβάλλον στις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας (Διευθύνσεις Αλιείας, Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων, και Αλιευτικών Εφαρμογών), του ΥΠΕΧΩΔΕ, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

- Διεξάγει έργο κατάρτισης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης με συνέδρια, σεμινάρια, και διαλέξεις ενώ παράλληλα συμμετέχει στην πρακτική εκπαίδευση φοιτητών και στην επίβλεψη μεταπτυχιακών σπουδών σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ινστιτούτο Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Ανθοκομίας Ηρακλείου

Διευθυντής: Ροδιτσάκης Νικόλαος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 12/7/2000

Τομέας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Υπεύθυνος: Αγγελάκης Ανδρέας

Έδρα: Μέσα Κατσαμπάς, Ηράκλειο Κρήτης   T.K 71110   Τ.Θ. 1841

Τηλ.:  081 245873 - 081 245851  Φαξ:  081 245858

E-mail: angelak@chemistry.uch.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Υδατικές Ανάγκες Γεωργικών Καλλιεργειών

Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Διευθυντής: Παπαχρήστου Θωμάς

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 13/7/2000

Έδρα: Βασιλικά, Θεσσαλονίκη   T.K 57006

Τηλ.:  031 461171  Φαξ:  031 461341

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Το ΙΔΕ είναι πολυκλαδικό Ινστιτούτο και καλύπτει/διεξάγει έρευνα σε όλα τα αντικείμενα της Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τα Εργαστήρια του ΙΔΕ και όλοι οι ερευνητές εκτελούν ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τα δάση, το δασικό περιβάλλον και το φυσικό περιβάλλον.

Το νέο οργανόγραμμα του ΕΘΙΑΓΕ (που όμως δεν έχει ακόμη επισημοποιηθεί) προβλέπει για το ΙΔΕ 9 ερευνητικούς Τομείς:

- Δασικής Οικολογίας

- Δασοκομίας και Δασικής Γενετικής

- Προστασίας Δασών (Παθολογία, Εντομολογία, Πυρκαγιές)

- Δασικής Αναψυχής και Προστασίας Περιβάλλοντος

- Δασικής Υδρολογίας

- Δασικής Διαχειριστικής, Οικονομικής και Χαρτογράφησης

- Υλοχρηστικής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων

-  Λιβαδοπονίας και Διαχείρισης Άγριας Ζωής.

Στις σημερινές δραστηριότητες του ΙΔΕ περιλαμβάνονται:

- Εκτέλεση έρευνας στα δάση και το φυσικό περιβάλλον της χώρας

- Εκτέλεση 39 ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με το περιβάλλον που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FAIR, AIR, Climate & Environment, CAMAR, STRIDE, EPET II), το ΝΑΤΟ, τη ΓΓΕΤ και τέλος το Υπουργείο Γεωργίας

- Χορήγηση συμβουλών σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον σε όλες τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων

Διευθυντής: Πανώρας Αθανάσιος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Έδρα: Σίνδος, Θεσσαλονίκη   T.K 57400

Τηλ.:  031-798144  Φαξ:  031-796352

E-mail: panoras@lri.the.forthnet.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Έρευνα και σύνταξη μελετών σε θέματα προστασίας επιφανειακών, υπογείων υδάτων και εδαφών από τη ρύπανση (National resources protection).

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Τμήμα Διαχείρισης Εδαφικών Πόρων

Υπεύθυνος: Μαυρουδής Ιωάννης

Έδρα: Σίνδος, Θεσσαλονίκη   T.K 57400

Τηλ.:  031 798144 - 031 798790  Φαξ:  031 796352

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Διατήρηση και προστασία των παραγωγικών εδαφών και ένταξη των παθογενών και προβληματικών εδαφών στην παραγωγική διαδικασία.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων

Υπεύθυνος: Πανώρας Αθανάσιος

Έδρα: Σίνδος, Θεσσαλονίκη   T.K 57400

Τηλ.:  031 798144 - 031 798790  Φαξ:  031 796352

E-mail: panoras@lri.the.forthnet.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Προστασία επιφανειακών, υπογείων υδάτων, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υποβαθμισμένων πηγών νερού στην άρδευση των καλλιεργειών με διάφορες μεθόδους.

Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών

Διευθυντής: Παπαδόπουλος Περικλής

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 21/7/2000

Έδρα: Λυκόβρυση Αττικής   T.K 14123

Οδός: Σοφοκλή Βενιζέλου 1

Τηλ.:  2819059-2827202  Φαξ:  2842129

E-mail: ssia@otenet.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Έρευνα και σύνταξη μελετών σε θέματα ρύπανσης εδαφών και υδάτων, καθώς και ελέγχου αποβλήτων και αξιοποίησης αποβλήτων και παραγώγων αυτών για γεωργική χρήση.

Οι Τομείς δραστηριότητας του Ινστιτούτου είναι:

- Πεδολογία, με ειδικότερα αντικείμενα τη Γένεση, τη Μικρομορφολογία, τη Χαρτογράφηση και την Αξιολόγηση εδαφών

- Γονιμότητα εδαφών και θρέψη φυτών

- Εδαφοφυσική

- Εδαφοχημεία και αναλύσεις εδαφών φυτικών ιστών και νερών

- Βιολογία εδαφών

- Ρύπανση εδαφών, φυτών και αρδευτικών νερών.

Ειδικότερα διεξάγονται ερευνητικά προγράμματα με θέματα:

- Σύνταξη εδαφολογικού χάρτη της χώρας

- Διάβρωση, συντήρηση και προστασία των εδαφών

- Εθνικό πρόγραμμα λίπανσης καλλιεργειών

- Εφαρμογή προγραμμάτων συμβουλευτικής λίπανσης

- Μελέτη λιπασμάτων και υποστρωμάτων

- Εδαφολογικές μελέτες ΥΕΒ

- Ρύπανση των εδαφών και των υπογείων νερών με νιτρικά

- Βαθμολόγηση μεθόδων προσδιορισμού διαθεσίμων - θρεπτικών του φυτού στο έδαφος

- Αξιοποίηση της ιλύος των αστικών λυμάτων με παράλληλη περιβαλλοντική προστασία

- Βελτίωση παθογενών εδαφών.

Επίσης, μία από τις βασικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου είναι οι αναλύσεις δειγμάτων εδαφών, φύλλων και νερών για λογαριασμό των παραγωγών, συνεταιρισμών και η παροχή καλλιεργητικών συμβουλών.

Ακόμη, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού συμμετέχει στην υποβολή προτάσεων και τη διεξαγωγή Ερευνητικών Προγραμμάτων της ΓΓΕΤ, της Ε.Ε. και άλλων διεθνών φορέων.

Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης

Διευθυντής: Βελεμής Δημήτριος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 17/7/2000

Έδρα: Θέρμη Θεσσαλονίκης   T.K 57001 Τ.Θ. 435

Τηλ.:  031 471280 - 031 473429  Φαξ:  031 471280

E-mail: paroussi@otenet.gr - telis@ssi.zthe.forthnet.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Μείωση χημικών εισροών (ορθολογική χρήση χημικών εισροών στη γεωργία)

- Κατάρτιση εδαφολογικών χαρτών καθώς και θεματικών χαρτών που αφορούν τη γονιμότητα των εδαφών και την προστασία περιβάλλοντος όπως βαριά μέταλλα, νιτρικά κ.τλ.

- Επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων με χρήση φυσικών συστημάτων και επαναχρησιμοποίησή τους για άρδευση

- Χρήση ιλύος βιολογικών καθαρισμών στη γεωργία

- Εδαφολογικές μελέτες προβληματικών περιοχών.

Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων

Διευθυντής: Μπόσκος Λάζαρος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 12/7/2000

Έδρα: Ιλίσια   T.K 11528

Οδός: Τέρμα Αλκμάνος (είσοδος από Ούλοφ Πάλμε)

Τηλ.:  7784850-7783750  Φαξ:  7784602

E-mail: imfe-c@otenet.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Διαχείριση δασών και δασικών οικοσυστημάτων

-  Μέθοδοι δημιουργίας νέων δασών σε διαφορετικά δασικά οικοσυστήματα

- Δασική Οικολογία, Φυτοκοινωνιολογία, Κλιματολογία

-  Προστασία δασών και δασικών οικοσυστημάτων από επιβλαβείς φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς, από δασικές πυρκαγιές και από δυσμενείς παράγοντες του περιβάλλοντος

- Οργάνωση και διαχείριση εθνικών δρυμών, φυσικών πάρκων και αισθητικών δασών, υγροβιοτόπων και χώρων αναψυχής

- Αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων μετά από μεταλλευτική εκμετάλλευση

- Διαχείριση ορεινών λεκανών απορροής.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 12/7/2000

Τομέας Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Αναψυχής και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος

Υπεύθυνος: Μπρόφας Γεώργιος

Έδρα: Ιλίσια   T.K 11528

Οδός: Τέρμα Αλκμάνος (είσοδος από Ούλοφ Πάλμε)

Τηλ.:  7797875  Φαξ:  7784602

E-mail: nana@ath.forthnet.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Αρχιτεκτονική και οργάνωση φυσικού δασικού περιβάλλοντος

- Οργάνωση και διαχείριση εθνικών δρυμών, φυσικών πάρκων, αισθητικών δασών

- Οργάνωση υπαίθριας αναψυχής

- Αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων μετά από μεταλλευτική και άλλη εκμετάλλευση.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 12/7/2000

Τομέας Δασικής Οικολογίας

Υπεύθυνος: Νάκος Γεώργιος

Έδρα: Ιλίσια   T.K 11528

Οδός: Τέρμα Αλκμάνος (είσοδος από Ούλοφ Πάλμε)

Τηλ.:  7784240  Φαξ:  7784602

E-mail: naoimiar@compulink.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Δασική εδαφολογία, βιολογία εδάφους

- Ταξινόμηση, χαρτογράφηση και αξιολόγηση των δασικών γαιών

- Δασική οικολογία και φυτοκοινωνιολογία

- Δασική βοτανική

- Δασική κλιματολογία

- Ατμοσφαιρική ρύπανση και επιπτώσεις στα δάση.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 13/7/2000

Τομέας Δασικής Υδρολογίας

Υπεύθυνος: Βουζαράς Αλέξανδρος

Έδρα: Ιλίσια   T.K 11528

Οδός: Τέρμα Αλκμάνος (είσοδος από Ούλοφ Πάλμε)

Τηλ.:  7782125 - 7793142  Φαξ:  7784602

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Δασική Υδρολογία

- Δασοτεχνικά και φυτοκομικά έργα διευθέτησης χειμάρρων

- Διαχείριση ορεινών λεκανών απορροής.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 21/7/2000

Τομέας Δασοκομικής και Δασικής Γενετικής

Υπεύθυνοι: Τσόγκας Μιλτιάδης, Βαρελίδης Κωνσταντίνος, Ζυγομαλά Άννα-Μαρία

Έδρα: Ιλίσια   T.K 11528

Οδός: Τέρμα Αλκμάνος (είσοδος από Ούλοφ Πάλμε)

Τηλ.:  7784344  Φαξ:  7784602

E-mail: imfe-c@otenet.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Καλλιέργεια δασών

- Αναδασώσεις σε διαφορετικά δασικά περιβάλλοντα

- Γενετική βελτίωση δασοπονικών ειδών

- Παραγωγή άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού με εμβολιασμούς-μοσχεύματα και μικροπολλαπλασιασμό in vitro επιλεγμένων δασοπονικών ειδών και μεσογειακών φυτών

- Παραγωγή με βιοτεχνολογικές μεθόδους γενετικά βελτιωμένων μεσογειακών φυτών

- Παραγωγή με βιοτεχνολογικές μεθόδους καλλωπιστικών φυτών της Μεσογείου υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 18/8/2000

Τομέας Διαχειριστικής και Δασικής Οικονομικής

Υπεύθυνοι: Γαλανός Φώτης, Αλμπάνης Κοσμάς

Έδρα: Ιλίσια   T.K 11528

Οδός: Τέρμα Αλκμάνος (είσοδος από Ούλοφ Πάλμε)

Τηλ.:  7786175  Φαξ:  7784602

E-mail: imfe-c@otenet.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Διαχείριση δασών και δασικών οικοσυστημάτων.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης:                        13/7/2000

Τομέας Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

Υπεύθυνος: Τσόπελας Παναγιώτης

Έδρα: Ιλίσια   T.K 11528

Οδός: Τέρμα Αλκμάνος (είσοδος από Ούλοφ Πάλμε)

Τηλ.:  7790865  Φαξ:  7784602

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Προστασία δασών και δασικών προϊόντων από επιβλαβείς φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς

- Προστασία δασών από πυρκαγιές

- Προστασία δασών από την επίδραση των δυσμενών παραγόντων του περιβάλλοντος

- Φυτοϋγειονομικός έλεγχος

- Χρήση φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στη δασοπονία.

Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Βόλου

Διευθυντής: Ρούμπος Ιωάννης

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 12/7/2000

Υπεύθυνος: Τσάντος Ιωάννης

Έδρα: Ν. Ιωνία - Βόλος   T.K 38001

Οδός: Οδός Φυτόκου Τ.Θ. 303

Τηλ.:  0421 61087-0421 60601  Φαξ:  0421 68921

E-mail: instfyt@hol.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Μελέτη της δευτερογενούς επίδρασης των φυτοφαρμάκων στην ανάπτυξη των ωφελίμων οργανισμών.

Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου

Διευθυντής: Βακαλουνάκης Δημήτριος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 13/7/2000

Έδρα: Κατσαμπάς, Ηράκλειο   T.K 71103  Τ.Θ. 2228

Τηλ.:  081 240986  Φαξ:  081 245858

E-mail: vakalounakis@imbb.forth.gr

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 13/7/2000

Εργαστήριο Βακτηριολογίας

Υπεύθυνος: Γκούμας Δημήτριος

Έδρα: Κατσαμπάς, Ηράκλειο   T.K 71103  Τ.Θ. 2228

Τηλ.:  081 240986  Φαξ:  081 245858

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Βακτηριολογικές ασθένειες καλλιεργούμενων φυτών.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 13/7/2000

Εργαστήριο Εντομολογίας

Υπεύθυνος: Ροδιτάκης Νικόλαος

Έδρα: Κατσαμπάς, Ηράκλειο   T.K 71103 Τ.Θ. 2228

Τηλ.:  081 240986  Φαξ:  081 245858

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Εντομολογικοί εχθροί καλλιεργούμενων φυτών.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 13/7/2000

Εργαστήριο Ιολογίας

Υπεύθυνος: Αυγελής Α.

Έδρα: Κατσαμπάς, Ηράκλειο   T.K 71103 Τ.Θ. 2228

Τηλ.:  081 240986  Φαξ:  081 245858

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Ιολογικές ασθένειες καλλιεργούμενων φυτών.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 13/7/2000

Εργαστήριο Μυκητολογίας

Υπεύθυνος: Βακαλουνάκης Δημήτριος

Έδρα: Κατσαμπάς, Ηράκλειο   T.K 71103   Τ.Θ. 2228

Τηλ.:  081 240986  Φαξ:  081 245858

E-mail: vakalounakis@imbb.forth.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Μυκητολογικές ασθένειες καλλιεργούμενων φυτών.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 13/7/2000

Εργαστήριο Νηματωδολογίας

Υπεύθυνος: Τζωρζακάκης Εμμανουήλ

Έδρα: Κατσαμπάς,Ηράκλειο   T.K 71103   Τ.Θ. 2228

Τηλ.:  081 240986  Φαξ:  081 245858

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Προσβολές καλλιεργούμενων φυτών από νηματώδεις.

Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης

Διευθύντρια: Κωτούλα-Συκά Ελένη

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 13/7/2000

Εργαστήρια Φυτοπαθολογίας, Εντομολογίας, Ζιζανιολογίας, Ιολογίας

Έδρα: Θέρμη Θεσσαλονίκης   T.K 57001   Τ.Θ. 324

Τηλ.:  031 471577 - 031 471604  Φαξ:  031 473318

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών των καλλιεργούμενων φυτών

- Μελέτη της βιολογίας και οικολογίας επιβλαβών οργανισμών των καλλιεργούμενων φυτών και των φυσικών εχθρών τους

- Ταυτοποίηση  και διαχείριση ανθεκτικών ζιζανίων στα ζιζανιοκτόνα

- Συμπεριφορά των ζιζανιοκτόνων στο έδαφος και το φυτό

- Δοκιμές αξιολόγησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Πάτρας

Διευθύντρια: Κωνσταντινίδου-Δολτσίνη Σταυρούλα

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 13/7/2000

Έδρα: Λ. Αμερικής, Ν.Ε.Ο.  Πάτρα   T.K 26004

Τηλ.:  061 422142-061 421264  Φαξ:  061 453062

E-mail: pp1patra@mail.otenet.gr

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 13/7/2000

Εργαστήριο Μη Παρασιτικών Παθήσεων

Υπεύθυνος: Μπονάτσος Δαμιανός

Έδρα: Λ. Αμερικής, Ν.Ε.Ο.  Πάτρα   T.K 26004

Τηλ.:  061 422142-061 421264  Φαξ:  061 453062

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Έρευνα σε θέματα που αφορούν τροφοπενίες και τοξικότητες των καλλιεργούμενων φυτών.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 13/7/2000

Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας

Υπεύθυνη: Τζεμπελίκου Καλλιόπη

Έδρα: Λ. Αμερικής, Ν.Ε.Ο. Πάτρα   T.K 26004

Τηλ.:  061 422142-061 421264  Φαξ:  061 453062

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Έρευνα στις μυκητολογικές ασθένειες των καλλιεργούμενων φυτών.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/7/2000

Εργαστήριο Φυτοφαρμακολογίας

Υπεύθυνη: Κωνσταντινίδου-Δολτσίνη Σταυρούλα

Έδρα: Λ. Αμερικής, Ν.Ε.Ο. Πάτρα   T.K 26004

Τηλ.:  061 422142- 061 421264  Φαξ:  061 453062

E-mail: pp1patra@mail.otenet.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Έρευνα στην καταπολέμηση (χημική, βιολογική) των ασθενειών των καλλιεργουμένων φυτών - Βιολογική αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών των καλλιεργούμενων φυτών

- Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο "Improved plant health by the combination of biological disease control methods" που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος FAIR

- Συμμετοχή σε πρόγραμμα στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος "ΔΗΜΗΤΡΑ" με τίτλο: "Μελέτη του προβλήματος ανάπτυξης ανθεκτικότητας του μύκητα uncinula necator (ωίδιο αμπέλου) σε εκλεκτικά μυκητοκτόνα. Στρατηγικές για αντιμετώπιση της ασθένειας".

Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόμησης Εδαφών Λάρισας

Διευθύντρια: Ζέρβα - Καπετανάκη Γεωργία

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 13/7/2000

Τομέας Γεωργικού Περιβάλλοντος

Υπεύθυνος: Πατέρας Δημήτριος

Έδρα: Λάρισα   T.K 41335

Οδός: Θεοφράστου 1 - Συνοικισμός Αβέρωφ           

Τηλ.:  041 661358-041 660590  Φαξ:  041 660571      

E-mail: patera@hol.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων του αγροτικού τομέα

- Ανάκτηση υγρών αποβλήτων με χρήση φυσικών συστημάτων και επαναχρησιμοποίησή τους για άρδευση

- Αγρομετεωρολογικά μοντέλα

-  Ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό άρδευσης και διαχείριση διαθέσιμων υδατικών πόρων

- Έλεγχος νιτρικών των καλλιεργειών περιφέρειας Θεσσαλίας

- Καταγραφή εδαφικών πόρων

- Αναλύσεις νερών αρδευτικών και υδρευτικών γεωτρήσεων

- Θέματα τηλεπισκόπισης