ΣΤΟΧΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να ενισχύσει φοιτητές, αποφοίτους και νέους ερευνητές κοινωνικών, ανθρωπιστικών, και παιδαγωγικών επιστημών στα εξής:

α) στη "σύνδεση" θεωρίας και εμπειρικής έρευνας,

β) στην κατανόηση της μεθοδολογίας της ποσοτικής έρευνας και

γ) στη χρήση νέων εργαλείων για τη διεξαγωγή διαδικτυακών ερευνών.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες αναμένεται να κατακτήσουν μέσα από ένα ταχύρυθμο και συνεκτικό σεμινάριο τις βασικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για τον επιτυχή σχεδιασμό και άρτια εκπόνηση μιας έρευνας με τη χρήση ποσοτικών μεθοδολογιών, η οποία μπορεί να αποτελεί τμήμα μίας πτυχιακής ή μεταπτυχιακής εργασίας. Οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν δια ζώσης στη χρήση διαδικτυακών εργαλείων συλλογής δεδομένων (LimeSurvey) και στατιστικών πακέτων επεξεργασίας δεδομένων. Αναγκαία, για την πληρέστερη κατανόηση της ύλης, είναι η κατ' οίκον εκπόνηση σχετικών πρακτικών ασκήσεων που ανατίθενται από τους εισηγητές. Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται να μπορούν να διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έρευνας, να διεξάγουν από μόνοι τους την έρευνα με τη χρήση ηλεκτρονικού ή έντυπου ερωτηματολογίου, να επεξεργάζονται τα δεδομένα στο κατάλληλο στατιστικό πακέτο και να καταλήγουν σε δόκιμα συμπεράσματα ως προς τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν θέσει.

Θα διεξαχθούν δύο κύκλοι σεμιναρίων κατά τους μήνες:

Απρίλιο - Ιούνιο 2017 και

Οκτώβριο - Δεκέμβριο 2017.

Κάθε κύκλος διαρκεί 8 εβδομάδες και περιλαμβάνει 32 ώρες πρακτικής και θεωρίας. Τα μαθήματα διεξάγονται Σάββατα και ώρες 10 π.μ. με 2 μ.μ. στο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΚΚΕ.